Pedagog Szkolny

mgr Bernadeta Gizińska


Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. DU-nr228-poz1491


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. DU-nr228-poz1487