RODO

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zesołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 52 322 17 12 lub wysyłając korespondencję na adres: ul. Konarskiego 2 , 85-066 Bydgoszcz.
2. Inspektorem ochrony danyc jest Pan Łukasz Jankowski, można się z nim skontaktować przy użyciu następujących środków:
nr telefonu: 799 182 825,
e-mail: rodo@plastyk.bydgoszcz.pl,
dane do korespondencji: Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Inspektor Ochrony Danych
ul. Konarskiego 2
85-066 Bydgoszcz.
3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz firmom nas obsługującym – świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, informatyczne, itp. .
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu/uczniowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9 Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Rodzica lub prawnego opiekuna, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
10 Państwa/uczniów dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.