Regulamin korzystania z kont w ZSP

ZASADY KORZYSTANIA Z KONT W USŁUDZE GSuite EDU DLA SZKÓŁ I UCZELNI§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 

 • zasady przyznania konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni, 
 • zasady korzystania z konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni przez uczniów, 
 • zakres i uprawnienia dyrektora, dotyczące kont w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni, 
 • postanowienia końcowe. 

2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę. 

3. Administratorem danych osobowych jest Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

4. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się z akceptacją  “Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google”. 

§ 2 Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, począwszy od klasy pierwszej, otrzymuje na czas edukacji w szkole dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które będzie utworzone w domenie plastyk.bydgoszcz.pl. 

2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej. 

3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z: 

 • wyrażeniem zgody jego rodziców (prawnych opiekunów) na założenie i używanie konta w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni – załącznik nr 1, 
 • akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu – załącznik nr 1. 

4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie z następującym wzorem: imię.nazwisko@plastyk.bydgoszcz.pl 

5. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła startowe. 

§ 3 Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów 

1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia jedynie w celach związanych z działalnością statutową Szkoły i w sytuacji, gdy występuje on jako uczeń Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych lub ZSP, w szczególności w celu: 

realizacji wymagań podstawy programowej, takich jak:

a) komunikacja za pomocą poczty elektronicznej dotycząca działalności artystycznej i edukacyjnej ucznia, 

b) realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin życia, która wymaga wymiany danych drogą elektroniczną; 

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych rekomendowanych przez Szkołę, 

3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

a) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły,

4) uczestniczenia w wideokonferencjach za pomocą aplikacji Google Meet.

2. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni nie może być wykorzystywane w celach prywatnych, związanych z działalnością pozaszkolną .

3. Wysyłanie korespondencji z konta szkolnego należy uznawać za działanie użytkownika jako ucznia ZSP w związku z prowadzoną w Szkole działalnością edukacyjną, społeczną czy artystyczną.

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem autorskim i Statutem ZSP, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do: 

1) działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony prywatności i wizerunku), 

2) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu), 

3) nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 

4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

3. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą: 

1) przeglądarki internetowej na stronie https://www.google.com/drive/ 

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej. 

4. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła startowego. 

5. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na nowe w odpowiednich opcjach systemu. 

6. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. 

§ 4 Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite EDU dla Szkół i Uczelni 

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa ZSP dyrektor zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. 

2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych. 

3. Dyrektor ma również prawo  kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do: 

1) zmian postanowień niniejszego Regulaminu, 

2) usuwania kont uczniów, którzy przestają być uczniami szkoły w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia zajęć edukacyjnych, 

3) zablokowania kont uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z prawem, z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem ZSP, w szczególności może to dotyczyć: 

 • zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie, 
 • zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych szkoły, 
 • naruszania ogólnie przyjętych zasad współistnienia użytkowników sieci Internet. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27 marca 2020 roku.  1. W celu uniknięcia  tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną:
 • na egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego na poziomie podstawowym, j. angielskiego i historii sztuki na poziomie rozszerzonym uczniowie przychodzą według poniższego harmonogramu:
EgzaminDataKlasaGodzina 
J.polski8 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
Matematyka9 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
J. angielski pp10 czerwca IVa
IVb
VI OSSP
8.30
8.45
9.00
J. angielski pr10 czerwcaIVa
IVb
VI OSSP
13.30
13.45
14.00
historia sztuki19 czerwca IVa
IVb
VI OSSP
13.30
13.45
14.00
 • Na pozostałe egzaminy uczniowie powinni stawić się 20 minut przed planowanym rozpoczęciem.
 • Uczniowie do szkoły będą wpuszczani pojedynczo, po zostawieniu rzeczy osobistych i dezynfekcji rąk będą kierowani bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. 
 1. Po egzaminie uczniowie bez zbędnej zwłoki opuszczają szkołę. Jeśli wielu uczniów w danej sali ukończy egzamin w tym samym czasie, o możliwości wyjścia z sali decyduje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 
 3. Nauczyciel   dyżurujący   na   korytarzu   dopilnowuje,   aby   uczniowie   opuszczali  szkołę  z zachowaniem bezpiecznego odstępu. Uczniowie muszą dostosować się do jego poleceń.
 4. UWAGA! Zakazane jest gromadzenie się przed egzaminem lub po nim!
 5. Zdający  potwierdzają  swoją  obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie i korzystając z własnego długopisu. 

EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Uczniowie stawiają się w szkole na 10 minut przed czasem wyznaczonym na egzamin. Godziny egzaminu zostały podane indywidualnie dla każdego ucznia w Harmonogramie przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 2020
 2. Uczeń  przygotowujący  się  do  egzaminu  w  części  teoretycznej  losuje  pytanie  w  sali  10 i przygotowuje się do odpowiedzi w obecności nauczyciela nadzorującego. Egzamin teoretyczny odbywa się w sali 9. Po zakończeniu części teoretycznej uczeń przechodzi do sali 21, przygotowuje prace do prezentacji i oczekuje na wezwanie na egzamin praktyczny, który odbywa  się  w  auli.  Po  wejściu  do  auli  uczeń  rozstawia   prace   na   sztalugach   i   staje w wyznaczonym miejscu. Po zakończeniu egzaminu udaje się do wyjścia z auli przez salę malarską nr 17 i opuszcza budynek szkoły podpisując listę wyjścia.
 3. O wynikach egzaminu dyplomowego uczniowie zostaną poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego w dniu egzaminu.