Regulamin organizacji kształcenia w ZSP

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W BYDGOSZCZY W CZASIE STANU EPIDEMII W POLSCEPodstawa prawna: rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania    jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne), art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn. zm.)W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSP w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 Szkoła realizuje swoje zadania statutowe, wykorzystując inne sposoby kształcenia w rozumieniu ustawy – Prawo Oświatowe, w szczególności:

 • przesyłanie przez nauczycieli zadań do pracy indywidualnej poprzez dziennik elektroniczny oraz inne wspólnie uzgodnione między nauczycielem, uczniem i rodzicem środki komunikacji elektronicznej zapewniające skuteczną wymianę informacji;
 • wykorzystanie polecanych przez nauczycieli edukacyjnych stron internetowych, publikacji, filmów, programów telewizyjnych i radiowych dostępnych publicznie w sieci, etc. 
 • lekcje zdalne przy wykorzystaniu platformy Google Hangouts Meet lub innych narzędzi do bezpośredniego kontaktu internetowego, które gwarantują bezpieczeństwo w sieci (grupy zamknięte o ograniczonej dostępności);
 • inne skuteczne narzędzia przesyłania danych uwzględniające specyfikę przedmiotu i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników w sieci. 

Organizacja pracy ucznia w domu opiera się o dotychczasowy rozkład zajęć dostępny w dzienniku elektronicznym Librus. 

 • Nauczyciele są zobowiązani dostarczyć materiały przed lekcją tak, by uczniowie efektywnie wykorzystali czas przeznaczony w planie lekcyjnym na dany przedmiot. 
 • W czasie trwania planowych lekcji nauczyciele pełnią zdalne dyżury, komunikują się z uczniami  lub prowadzą interaktywne zajęcia.
 • Między zajęciami obowiązują przerwy zgodnie z planem lekcji.

W planowaniu pracy z uczniami nauczyciele mają obowiązek uwzględnienia:

 • możliwości psychofizycznych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń poradni specjalistycznych oraz IPET-ów i opracowanych przez nauczycieli dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się form dostosowań;
 • różnorodnych metod pracy;
 • przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • zagadnień programowych możliwych do realizacji w systemie zdalnego nauczania.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas realizowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

 • Dokonane    zmiany w realizacji    podstawy programowej nauczyciel    ma obowiązek zaznaczyć w końcoworocznym sprawozdaniu, uwzględniając cały cykl kształcenia dla danej klasy.

W związku z okresowym nauczaniem zdalnym uczniowie mają obowiązek:

 • systematycznego logowania na stronach Librus i komunikowania się z nauczycielami z wykorzystaniem ustalonych narzędzi;
 • zgłaszania wszelkich trudności technicznych z komunikacją online;
 • przesyłania wykonanych zadań zleconych przez nauczycieli;
 • realizacji zadań zgodnie z tygodniowym planem lekcyjnym.
 • W przypadku niewypełnienia powyższych obowiązków uczeń powinien usprawiedliwić przyczyny braku aktywności online w ciągu tygodnia wychowawcy klasy i bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot.
 • W przypadku braku usprawiedliwienia uczniowi grozi obniżenie ocen z zachowania i nie klasyfikacja z przedmiotu.   

Nauczyciel ma obowiązek monitorowania realizacji zagadnień podstawy programowej w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.

 • W  celu realizacji  powyższego obowiązku  nauczyciel wpisuje tematy lekcji do dziennika Librus zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, bez zaznaczania frekwencji. 
 • W rocznych sprawozdaniach z realizacji podstawy programowej uwzględnia dokonane modyfikacje. 

Nauczyciel  ma obowiązek  monitorowania postępów  uczniów w nauce oraz   weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w szczególności poprzez:

 • zlecenie wykonania prezentacji;
 • przeprowadzenie testów lub prac klasowych online dostosowanych do wykorzystywanych narzędzi;
 • zlecenie napisania tekstów o określonej tematyce (wypracowania, eseje, konspekty, etc.);
 • przeprowadzenie z uczniami rozmów indywidualnych bądź w mniejszych grupach;
 • zlecenie wykonania pracy plastycznej bądź projektowej udokumentowanej fotograficznie lub w inny uzgodniony sposób.

Nauczyciel za wymienione wyżej formy pracy z uczniem może wystawić oceny w dzienniku elektronicznym Librus, powinien jednak:

 • określić kryteria oceny oraz wymagania dotyczące zleconego zadania;
 • przekazać  uczniowi uzasadnienie  wystawionej oceny w formie  opisowej lub poprzez wskazanie  skali i punktacji zadań.

W  przypadku  braku aktywności  ucznia z danego przedmiotu nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie wychowawcę, który telefonicznie lub za pomocą innego narzędzia komunikacji poinformuje o tym bezpośrednio ucznia lub rodzica.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSP Szkoła prowadzi zdalnie zajęcia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, również rewalidacyjne.  W tym celu pedagodzy prowadzący te zajęcia oraz zajęcia indywidualne w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia mają obowiązek skontaktowania   się z uczniem i rodzicem, aby uzgodnić optymalny sposób i termin pracy.

Pedagog szkolny i psycholog są dostępne online dla uczniów w czasie pełnienia dyżurów. O czasie ich pracy są zobowiązane poinformować w formie ogłoszenia w zakładce dziennika Librus.

Rok szkolny dla klas maturalnych jest przedłużony do 7 kwietnia 2020 r. 

 • Nauczyciele  wystawiają oceny końcowe  w klasach programowo najwyższych  do 3 kwietnia 2020 r. w oparciu o dotychczasowe oceny bieżące oraz oceny wystawione w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły, o których mowa w punkcie 7-8.
 • 7 kwietnia odbędzie się Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna, na podstawie  uchwały tego dnia uczniowie, o których mowa w punkcie 12. kończą szkołę  średnią i mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego i maturalnego.
 • Rada Klasyfikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie przy użyciu platformy Google Hangouts Meet, będzie protokołowana, a głosowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu czatu.

Dotychczasowy termin egzaminu dyplomowego, zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, ulega przesunięciu i będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 • Termin egzaminu przewidziany jest na czas po egzaminie maturalnym.
 • Dyrektor ZSP przekaże uczniom i rodzicom informacje o formie i terminie egzaminu dyplomowego przez dziennik elektroniczny Librus po ustaleniach CKE dotyczących egzaminów zewnętrznych. 

Nauczyciele, prowadząc nauczanie online, korzystają ze służbowych kont mailowych.

Pracownicy pedagogiczni, których zajęcia nie są uwzględnione  w tygodniowym planie lekcji, są zobowiązani do odnotowywania swojej aktywności  z zakładce Librus: Dodatkowe godziny nauczycieli. (Zapis ten dotyczy nauczycieli prowadzących pracownie warsztatowe, psychologa, pedagoga oraz wychowawców internatu).

W ZSP został powołany na czas ograniczonego funkcjonowania Szkoły zespół wspierający do spraw obsługi  zdalnego nauczania. Nauczyciele i uczniowie, którzy mają problemy techniczne związane z realizacją nauki na odległość przy wykorzystaniu  nowych technologii, są zobowiązani do kontaktu z członkami zespołu w celu wyeliminowania trudności (kontakt przez dziennik elektroniczny Librus).

Dyrektor ZSP przekazuje informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki uczniom, rodzicom i nauczycielom, wysyłając niniejszy dokument  w formie wiadomości Librus oraz poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły i w zakładce BiP.

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 do odwołania.