Rekrutacja

Egzaminy wstępne

Zapraszamy do zapoznania się z terminami egzaminów wstępnych. Prosimy zwrócić uwagę na godziny, ponieważ do każdej sali, ze względów bezpieczeństwa, jest wyznaczona inna godzina. Przypominamy o zabraniu materiałów na egzamin praktyczny. W przypadku błędu w nazwisku prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły. Zaświadczenia lekarskie prosimy dostarczyć do 18 sierpnia 2020 natomiast oryginały dokumentów w dzień egzaminu.

TERMINARZ EGZAMINU WSTĘPNEGO szczegóły>>


Egzaminy wstępne do Liceum Sztuk Plastycznych będą przeprowadzane w dniach 29-30 czerwca 2020.

W celu dotrzymania wszelkich wymogów sanitarnych wszyscy kandydaci na uczniów naszej Szkoły otrzymają indywidualnie informację o dniu i godzinie, kiedy mają się stawić na egzamin, oraz o zasadach bezpieczeństwa na egzaminie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w procesie rekrutacji do Liceum Sztuk Plastycznych nie będzie przeprowadzany egzamin ustny.

Śledźcie zatem konta mailowe, które podaliście w Waszych podaniach, uczcie się do egzaminu ósmoklasisty, by uzyskać możliwie najwyższy wynik, poszerzajcie swoją wiedzę na temat sztuki oraz kultury i ćwiczcie umiejętności plastyczne.

Do zobaczenia na egzaminach!

Z uwagi na niecodzienną sytuację w kraju związaną z zagrożeniem epidemicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo Kandydatów, ich Rodziców a także Uczniów i Pracowników Zespołu Szkół Plastycznych, podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odwołaniu Drzwi Otwartych w zaplanowanej wcześniej formule i zorganizowaniu ich interaktywnie.


Szkoła

 1. Podanie o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych
 2. Regulamin rekrutacji z podstawą prawną
 3. Baza zagadnień do egzaminu ustnego

Internat

 1. Wniosek o przyjęcie do internatu
 2. Regulamin przyjęcia do internatu

Informacje dla cudzoziemców

 1. Informacje dla osób niebędących obywatelami polskimi


ilustracje: Martyna Sokołowska (klasa II)

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY?

Liceum Sztuk Plastycznych jest państwową szkołą artystyczną podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie jest zatem szkołą samorządową i dlatego nie widnieje w spisie placówek oświatowych w Elektronicznym Systemie Rekrutacji miasta Bydgoszcz. Prowadzimy rekrutację niezależnie od innych szkół – musisz więc zapoznać się z naszym Regulaminem rekrutacji i spełnić wymagania, o których w nim mowa. 

W związku z sytuacją pandemii nie zostanie przeprowadzona część teoretyczna egzaminu wstępnego. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 65 pkt.

Kandydat na ucznia naszej szkoły powinien:

 1. spełnić wymogi formalne, czyli złożyć podanie o przyjęcie kandydata do Liceum Sztuk Plastycznych w terminie do 5 czerwca 2020 (formularz dostępny tutaj>>), a wraz z nim: 
 • dwie fotografie z czytelnie napisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do ósmej klasy szkoły podstawowej 
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej (lekarz rodzinny), 
 • inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. dyplomy, zaświadczenia).*

*W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym w bieżącym roku podanie należy składać drogą elektroniczną – szczegóły niżej. Jeśli uczeń nie będzie mógł dostarczyć wskazanych zaświadczeń lub zdjęć – może uzupełnić dokumentację w terminie późniejszym.

 1. przystąpić do egzaminu wstępnego, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 
 2. uzupełnić do wskazanego przez szkołę terminu dokumenty o:
 • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał), 
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał).

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna ZSP. O przyjęciu do klasy pierwszej będzie decydowała suma punktów uzyskanych z części praktycznej egzaminu i wpisanie na listę kandydatów zakwalifikowanych. Lista kandydatów przyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych jest tworzona na podstawie listy uczniów zakwalifikowanych.


HARMONOGRAM REKRUTACJI


termindziałaniesposób realizacji
27 kwietnia – 5 czerwca 2020
(do godz.15:00)

Zgłaszanie podań o przyjęcie do szkołyWysyłanie podań w formie elektronicznej na adres:
rekrutacja@plastyk.bydgoszcz.pl
(Możliwe wysłanie skanu z własnoręcznym podpisem kandydata bądź w formie dokumentu tekstowego – uzupełnienie dokumentacji będzie wymagane przy osobistym składaniu świadectw ukończenia szkoły podstawowej)
09 maja 2020
16 maja 2020
23 maja 2020
Konsultacje z nauczycielami z przedmiotów artystycznychKonsultacje online:
Agnieszka Elwertowska-Komuniewska – 
13.05.2020
godz. 18:00

Małgorzata Maciejewska – 
16.05.2020 
godz. 10:00

Sebastian Tucholski 
23.05.2020
godz. 10:00
29-30 czerwca 2020Egzamin praktyczny
7 dni po przeprowadzonym egzaminieWyniki egzaminów wstępnychNa stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA
5 lipca 2020Ogłoszenie listy zakwalifikowanych*** i niezakwalifikowanych kandydatów do szkołyNa stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA
6 lipca 2020Spotkanie dyrektora z rodzicami kandydatów zakwalifikowanych do szkołySpotkanie online
do 4 sierpnia 2020 Składanie pozostałych dokumentów:
– zaświadczenie lekarskie
 – zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał), 
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał).
Bezpośrednio do sekretariatu Szkoły
6 sierpnia 2020 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkołyNa stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA
*** Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów.

 JAK WYGLĄDA EGZAMIN WSTĘPNY?

Egzamin praktyczny

Egzamin obejmuje wykonanie prac z zakresu rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie.

Kandydat będzie miał za zadanie wykonać prace z zakresu rysunku, malarstwa (martwa natura) i kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie (zadany temat).

UWAGA! Na egzamin praktyczny kandydaci powinni przynieść: blok techniczny A3, farby wodne (np. tempery, akryle), paleta, pędzle, pojemnik na wodę, miękkie ołówki, gumkę. Materiały na zadanie z kompozycji przestrzennej na płaszczyźnie: blok techniczny A3, nożyczki, klej, czarna kartka A3 lub 2 czarne kartki A4, czarne pisaki różnej grubości.

Informacje na temat kompozycji szczegóły>>

Egzamin teoretyczny

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych  z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu plastyka na poziomie szkoły podstawowe. Egzamin będzie polegać na przeprowadzeniu z kandydatem rozmowy obejmującej wylosowane przez niego zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.


KONSULTACJE ONLINE z nauczycielami rysunku i malarstwa

Możesz skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami rysunku i malarstwa ONLINE. Przygotuj i pokaż swoje portfolio w czasie wideo spotkania lub prześlij prace na adres konsultacje@plastyk.bydgoszcz.pl


DLACZEGO POTRZEBNE JEST ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE?

Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą przygotowującą do wykonywania zawodu plastyk.

Lekarz rodzinny musi więc stwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w tym zawodzie. Szkoła musi mieć informacje, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na ucznia niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy.

Jeśli lekarz rodzinny nie będzie chciał wydać ww. zaświadczenia, proszę powołać się na podstawę prawną stawianego przez nas wymogu dla kandydata do szkoły artystycznej: 

Art. 142 pkt 2 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2017 poz. 59)

Art. 142. 1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego. 2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 


CO OFERUJEMY?

 • przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy twórczej;
 • naukę przedmiotów artystycznych i językowych w grupach;
 • komfortowe warunki pracy w wyspecjalizowanych pracowniach zarówno kształcenia ogólnego, jak i artystycznego, pracownie graficzne z nowoczesnym sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem, drukarkę 3D, ploter termiczny;
 • korzystanie z pracowni druku artystycznego (litografii, wklęsłodruku, sitodruku, linorytu);
 • udział w warsztatach tematycznych (między innymi projektowe, multimedialne, malarskie);
 • rozwój zainteresowań własnych lub uzupełnianie zaległości w czasie zajęć dodatkowych;
 • umożliwienie udziału w licznych konkursach z przedmiotów artystycznych i ogólnokształcących;
 • wyjazdy na plenery artystyczne (np.: graficzne, malarskie);
 • możliwość uczestniczenia w wymianie polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej oraz liczne wycieczki krajowe i zagraniczne;
 • możliwość zakwaterowania w internacie (wyposażonym w świetlice, pokoje do nauki indywidualnej, sale malarskie i projektowe oraz salę gimnastyczną).

INTERNAT

Przy Państwowym Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy funkcjonuje internat z pełnym zapleczem zapewniającym uczniom warunki dostosowane do potrzeb kształcenia plastycznego. Internat jest przygotowany na przyjęcie około stu uczniów. Posiada 46 trzy, dwu i jednoosobowych pokoi o wysokim standardzie.

Ponadto uczniowie mają do dyspozycji cztery świetlice, dwa pokoje do nauki indywidualnej, cztery pracownie projektowe oraz trzy pracownie malarskie.

W internacie działa nowoczesna stołówka zapewniająca całodobowe wyżywienie. Sala gimnastyczna wyposażona w pełen zestaw urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych typu „Atlas” pozwala na aktywny relaks. Mieszkańcy internatu mogą korzystać z kuchni, pralni i suszarni.

Internat posiada również sale konferencyjne i pokoje gościnne.

więcej… 


DLACZEGO POTRZEBNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE?

Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą przygotowującą do wykonywania zawodu plastyk.

Lekarz rodzinny musi więc stwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w tym zawodzie. Szkoła musi mieć informacje, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na ucznia niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. 


CZEGO UCZY SIĘ MŁODZIEŻ W NASZEJ SZKOLE?

Zapoznaj się z tabelą
i szczegółowymi informacjami tutaj


CO ZYSKASZ PO UKOŃCZENIU NASZEJ SZKOŁY?

 • z tytułem Plastyka możesz już rozpocząć prace lub praktyki  w drukarniach i agencjach reklamowych (w zakresie DTP oraz projektowania)
 • zdobytą wiedzą zwiększasz szanse  dostania się na studia artystyczne
 • umiejętności praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa, projektowania, rzeźby, fotografii;
 • wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki;
 • wiadomości specjalistyczne na temat: technik graficznych (projektowania graficznego, publikacji multimedialnych, techniki druku artystycznego) oraz aranżacji wnętrz – w zależności od wybranej specjalności;
 • świadectwo maturalne (uprawniające do dalszego kształcenia na studiach wyższych);
 • tytuł Plastyka wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
 • możliwość nauki w miejscu dla osób wrażliwych i azyl, gdzie zrozumienie i wzajemny szacunek dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają twórczo wyrażać emocje jak wzbudza codzienna rzeczywistość

Nasi uczniowie kontynuują kształcenie między innymi w następujących zawodach:

 • artysta grafik,
 • grafik komputerowy multimediów,
 • grafik komputerowy DTP,
 • projektant grafiki, multimediów, grafiki stron internetowych, gier,
 • architekt,
 • architekt wnętrz,
 • scenograf,
 • artysta malarz,
 • rzeźbiarz,
 • fotograf,
 • projektant wzornictwa przemysłowego i odzieży,
 • konserwator dzieł sztuki,
 • historyk sztuki

CO WARTO ZROBIĆ JUŻ DZIŚ?

Rysuj, maluj, rób zdjęcia, twórz – po prostu działaj!

Warto, abyś w ciągu tego roku, w którym jesteś jeszcze uczniem szkoły podstawowej, śledził aktualności na naszej stronie internetowej,
plastyk.bydgoszcz.pl oraz profil na Facebooku

Bądź na bieżąco z wydarzeniami i przekonaj się jak działamy na co dzień.


Możesz wziąć udział w KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „AUTOPORTRET”

TERMIN ODDANIA PRAC ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 29 maja 2020

Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Główną nagrodą są dodatkowe punkty przyznawane w czasie rekrutacji do naszej szkoły.
Laureaci konkursu zatem, jeśli zechcą kształcić się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego, będą mieli zapewnioną znakomitą pozycję wyjściową w czasie egzaminów wstępnych. Prace można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub przynieść osobiście (wtorek, czwartek godz. 9.00-12.00).
Tegoroczny tytuł konkursu: ,,AUTOPORTRET”.

Regulamin konkursu AUTOPORTRET 2020