Rekrutacja – krok po kroku

UWAGA! Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest szkołą artystyczną, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie znajdziesz więc nas w elektronicznym systemie rekrutacji zarządzanym przez samorządy terytorialne

Podstawą prawną rekrutacji do naszej szkoły jest rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 r. poz. 686) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady rekrutacji do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy opracowane zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania>>).

REKRUTACJA DO PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH PRZEPROWADZANA JEST POZA OGÓLNYM SYSTEMEM REKRUTACJI PRZEWIDZIANYM DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PRZEZ MEN. Kandydat na ucznia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych powinien:

-> spełnić wymogi formalne, czyli w terminie złożyć odpowiednie dokumenty,

-> przystąpić do egzaminu wstępnego. 


Wymagane dokumenty:

-> wniosek o przyjęcie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych podpisany przez prawnego opiekuna niepełnoletniego kandydata (do pobrania>>);

-> wykaz ocen semestralnych  z pierwszego półrocza klasy 8 szkoły podstawowej, w tym oceny z zachowania (wypis sporządzony przez wychowawcę kandydata lub wydruk komputerowy  ocen semestralnych z dziennika elektronicznego  podpisany przez wychowawcę kandydata);

-> zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 szkoły podstawowej z pieczęcią szkoły, podpisane przez wychowawcę klasy;

-> dwie fotografie z czytelnie wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata na odwrocie; 

-> zaświadczenie lekarskie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  kształcenia w plastycznej szkole artystycznej (podaj lekarzowi podstawę prawną: Ustawa Prawo Oświatowe art.142.1 ust.2: Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej);

[UWAGA! W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, jeśli nie będzie możliwe złożenie zaświadczenia lekarskiego wraz z wnioskiem o przyjęcie do PLSP z przyczyn niezależnych od kandydata, rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym poinformuje o przyczynach braku niniejszego zaświadczenia. Terminem, do którego należy złożyć zaświadczenie, jest 24 września br. Niewypełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z kształcenia w PLSP.]

-> w przypadku osób, które pobierały naukę poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej – dokument stwierdzający ukończenie szkoły za granicą lub dokument wydany przez szkołę za granicą potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujący klasę lub etap edukacji, które uczeń ukończył bądź po zakończeniu rekrutacji ukończy;

-> w przypadku osób, które nie władają językiem polskim na tyle sprawnie, by podejść do egzaminu ustnego przeprowadzanego w tym języku – oświadczenie o tym fakcie.


PAMIĘTAJ!

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do PLSP, musisz uzupełnić dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o uzyskanych wynikach na egzaminie po ósmej klasie. Jest to konieczne do wydania decyzji o przyjęciu Cię do Naszej Szkoły. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia do klasy pierwszej PLSP jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, czyli minimum 40% punktacji przewidzianej dla obu części egzaminu (czyli 40 punktów). Zdanie egzaminu nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem do Szkoły.

O przyjęciu do klasy pierwszej PLSP decyduje suma punktów uzyskanych z obu części egzaminu wstępnego. Uczniami naszej Szkoły zostaną kandydaci z najwyższą punktacją w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc przewidzianych na dany rok szkolny! 

UWAGA! Wyjątkowo w tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie zostanie przeprowadzony egzamin ustny. Egzamin wstępny będzie składał się tylko z części praktycznej.

Możesz zdobyć więcej punktów w procesie rekrutacji, jeśli przystąpisz do organizowanych przez Szkołę konkursów w ramach projektu Leon Wyczółkowski inspiruje. Jednym z nich jest konkurs plastyczny, jego temat jest inspirowany twórczością Leona Wyczółkowskiego, drugim jest natomiast konkurs z wiedzy o twórczości i biografii naszego patrona. Laureaci tych konkursów otrzymają dodatkowe 50 punktów. Zdobycie nagród w konkursach nie zwalnia jednak z obowiązku zdania egzaminu wstępnego. 


HARMONOGRAM


26.04 – 24.05.2021 (do godz.15:00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Złożenie wniosku w sekretariacie PLSP lub przesłanie dokumentów listem poleconym na adres: ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz.

Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe jest również wysłanie wniosków w formie skanu drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@plastyk.bydgoszcz.pl 
W takim przypadku kandydat jest zobowiązany donieść oryginały dokumentów i ich ewentualne uzupełnienie najpóźniej w dniu stawienia się na egzamin.


24.04.2021, 15.05.2021, 22.05.2021

Konsultacje z nauczycielami z przedmiotów artystycznych – zainteresowana osoba połączy się z nauczycielem, klikając we wskazany link, podany przed spotkaniem szkoły w zakładce rekrutacja – aktualności.

Konsultacje online: Bogusław Kuraś, 24.04.2021, godz. 10:00, link do spotkania na Google Meet: meet.google.com/imu-devf-zee 
Małgorzata Maciejewska i Agnieszka Elwertowska-Komuniewska, 15.05.2021, godz. 10:00, link do spotkania: meet.google.com/gmy-mgia-mkk 
Sebastian Tucholski i Agnieszka Elwertowska-Komuniewska, 22.05.2021, godz. 10:00


31.05 – 2.06.2021

Egzamin wstępny praktyczny każdego dnia będzie odbywał się w godzinach:

  • godz. 9.00 – 10.30 (rysunek)
  • godz. 10.45 – 12.15 (malarstwo)
  • godz. 12.30 – 14.00 (kompozycja)

Każdy kandydat, który złożył wniosek o przyjęcie do PLSP, zostanie powiadomiony o wyznaczonym dla niego terminie egzaminu w wiadomości wysłanej na podany przez kandydata adres e-mail.

Prosimy o stawienie się na egzamin 20 minut wcześniej.


7.06.2021

Wyniki egzaminów wstępnych.


od 25.06 – 30.07.2021

Składanie pozostałych dokumentów bezpośrednio do sekretariatu PLSP przy ul. Konarskiego 2 w Bydgoszczy:

  • zaświadczenie CKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał), 
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał).

26.06.2021 (sobota)

Spotkanie Dyrektora Szkoły z kandydatami oraz rodzicami.


3.08.2021

Ogłoszenie listy przyjętych oraz nieprzyjętych kandydatów do szkoły na stronie internetowej szkoły.