RODO

Administrator danych osobowych jest:
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz
NIP 5542606061| REGON 000276794

Możesz skontaktować się z nami:
• mailowo: sekretariat@plastyk.bydgoszcz.pl
• telefonicznie: 52 322 17 12
• drogą pocztową: Zespół Szkół Plastycznych, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz

Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych:
• mailowo: iod@plastyk.bydgoszcz.pl
• telefonicznie: 603 392 744
• drogą pocztową: Zespół Szkół Plastycznych, ul. Konarskiego 2, 85-066 Bydgoszcz (z dopiskiem: IOD)
Inspektorem ochrony danych jest: Artur Spreszyński.

Jakie masz prawa?
Masz prawo dostępu do danych, poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzanie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem), przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo dostępu do danych W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych.
Prawo do poprawiania danych Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe.
Prawo do usunięcia danych Masz prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• jeżeli cofnąłeś zgodę na przetwarzane danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych przez ZSP,
• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzeci.
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ZSP,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem dziecku usług społeczeństwa informacyjnego.
W takim przypadku ZSP ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, chyba że wystąpi jeden z wyjątków, określony przepisami prawa.
Prawo do ograniczenia przetwarzanie danych Masz prawo żądać, żeby ZSP ograniczyło przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy:
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ZSP sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie danych osobowych przez ZSP jest niezgodne z prawem (gdy wolisz, żeby ZSP ograniczył wykorzystanie danych, zamiast je usuwać),
• ZSP nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) jedynie za Twoją zgodą lub jeśli wystąpi określony w przepisach powód dalszego takiego przetwarzania.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora Masz prawo do zgłoszenia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane – sprzeciwu wobec przetwarzania przez ZSP danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes ZSP (w tym profilowanie). W takim przypadku ZSP zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wystąpią ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec przyczyn sprzeciwu lub jest to potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Masz także prawo do zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania przez ZSP Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie działa jednak wstecz).
Prawo do przenoszenia danych Odnośnie danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy, masz prawo do przenoszenia danych, czyli masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli uważasz, że ZSP przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Gdzie przechowujemy dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy zasadniczo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niekiedy mogą one być przesyłane także do krajów spoza tego obszaru i tam przetwarzane (np. FB). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE]. Jeśli dane przekazywane są poza obszar EOG, do krajów odnośnie których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazujemy je jedynie podmiotom należącym do programu Tarcza prywatności (Privacy Shield) lub posiadającym inny stosowny certyfikat, bądź przestrzegającym stosowny kodeks postępowania lub przekazania dokonujemy z zastosowaniem Standardowych klauzul umownych.

Kto ma dostęp do danych?
Dane osobowe przekazujemy w niezbędnym zakresie i z zachowaniem tajemnicy zawodowej jedynie naszym pracownikom/współpracownikom, podwykonawcom oraz firmom świadczącym dla nas niezbędne usługi (np. informatyczne, księgowe, prawne, kurierskie itp.) Ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawieramy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dostęp do danych mogą uzyskać także podmioty, co do których mamy prawny obowiązek udostępniania danych. Będą to podmioty o charakterze państwowym lub samorządowym, a przekazanie danych będzie związane ze spełnieniem przez nas obowiązków wynikających z bezwzględnie wiążących nas przepisów prawa (urzędy, organy państwowe i samorządowe, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym ZUS i urzędy skarbowe itp.), a także organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Klauzule informacyjne


RODO – poradnik dla szkół